Page 10 - Krushibhushan Magazine
P. 10

YmoaUm‘ܶo XoemVrb OZVoMm ’$m¶Xm XoemMr àJVr ¶mH$S>o nyU©nUo Xþb©j Ho$bo OmVo Am{U hm gd© n¡gm gd©gm‘mݶ OZVoda doJdoJio H$a
    bmXÿZ emgZ dgyb H$aV AgVo Am{U Aem ¶m {XImdy H$m‘mVyZ amÁ¶H$V} Am{U CÚmoOH$ hm n¡gm ñdV… bmQ>V AgVmV. ‘mJrb H$mhr
    dfm©nmgyZ XoemV hr AerM napñWVr AmnUmg nhm¶bm {‘iV Amho ‘J gÎmm gmoå¶mMr Agmo dm Jmoå¶mMr gd©MOU gmaIoM ñdmWu.
      '' ¶oWo H$moU Zmhr Hw$UmMm gmam ~mOma ñdmWm©Mm'' Aer napñWVr {Z‘m©U Pmbr Amho. AmO ^maVmV A{Vlr‘§VmVrb EH$ Q>³Ho$
    bmoH$mH$S>o XoemVrb 58 Q>³Ho$ g§nÎmr EH$dQ>br Amho VgoM AVr lr‘§VmÀ¶m ¶mXrVrb n{hë¶m Xhm Q>³Ho$ bmoH$mH$S>o ^maVmVrb 75 Q>³Ho$

    g§nÎmr EH$dQ>br Amho. EH$m Aä¶mgmVyZ ho ñnï> Pmbo Amho H$s, EImÚm XoemVrb AVrlr‘§V bmoH$m§Mr g§nÎmr ˶m XoemÀ¶m EHy$U gH$b
    amï´>r¶ CËnÞmÀ¶m 10 Q>³³¶mhÿZ A{YH$ hmoVo Voìhm ˶mMo ˶m XoemVrb gm‘m{OH$ {OdZmda A{Zï> n[aUm‘ hmoD$ bmJVmV gܶm Amnë¶m
    XoemVrb AVr lr‘§VmMr g§nÎmr XoemÀ¶m gH$b amï´>r¶ CËnZmÀ¶m 9.9 Q>³Ho$ EdT>r Amho Am{U AmO AnU IamoIaM ^maVmVrb gm‘m{OH$
    {OdZmda ˶m§Mo A{Zï> n[aUm‘ hmoVmZm nhmV AmhmoV. AmO XoemV hmOmamo bmoH$ Am{W©H$ {dd§MZo‘wio AmË‘h˶m H$aV AmhoV, bmImo bmoH$
    Amnë¶m AmOmamda n¡í¶m A^mdr CnMma H$ê$ eH$V Zmhr åhUyZ ‘aV AmhoV. H$amoS>mo bmoH$ Am{W©H$ {dd§MZo‘wio A{Ve¶ Xþ…Ir H$ï>r
    {OdZ OJV AmhoV. ¶mbm O~m~Xma H$moU? Va ¶mbm àW‘ O~m~Xma amÁ¶H$V} Xþgao AVr lr‘§V CÚmoOH$.

      AmO Amnë¶m XoemMr AdñWm Wm¶b§S> XoemgmaIr hmoD$ nhmV Amho. Wm¶b§S>‘ܶohr AerM ^rfU Am{W©H$ {df‘Vm nhm¶bm {‘iVo
    VoWohr ˶m XoemVrb AVrlr‘§V bmoH$m§Vrb EH$ Q>³Ho$ bmoH$mH$S>o XoemVrb 58 Q>³Ho$ EdT>r g§nÎmr EH$dQ>br Amho. AmO Wm¶b§S> ‘Yrb
    OZVm OJmVrb lr‘§Vm§Mr emararH$ godm H$ê$Z {‘i{dboë¶m n¡ñ¶mVyZ Amnbm CXa{Zdm©h H$aV Amho Am{U ho H$m‘ àm‘w»¶mZo VoWrb
    ñÌr¶m§Zm H$amdo bmJV Amho. ˶m {R>H$mUr Amnbr ^yH$ ^mJ{dʶmgmR>r bmoH$m§Zm {H$S>o, ‘w§½¶m Imì¶m bmJV AmhoV. AerM AdñWm ^maVmMr
    hmoB©b H$s H$m¶ Aer {^Vr dmQ>V Amho. Amnbm Xoe {H$Vrhr gwObm‘ gw’$bm‘ Agbm Var gܶmÀ¶m napñWVrV AgoM MmbV am{hbo Va
    Amnë¶m XoemVrb eoVr CËnÞmda Amnë¶m XoemVrb àM§S> bmoH$g§»¶oMo nmoQ> ^aUo AdKS> hmoUma Amho. AOyZ nwT>rb nÞmg df©Var XoemMr
    bmoH$g§»¶m H$‘r hmoUma Zmhr gܶm dmT>rMo à‘mU ‘¶m©{XV Agbo Var bmoH$g§»¶m nwT>rb 50 dfm©n¶ªV dmT>V OmUma Amho. ˶mZ§Va Vr
    H$‘r H$‘r hmoV OmB©b; na§Vy hm nÞmg dfm©Mm Iyn ‘moR>m H$mi Amho. AmOyZ Var XoemMr Am{W©H$ napñWVr H$m§hrgr ~ar Amho na§Vy ho AgoM
    MmbV am{hbo Am{U XoemMr Am{W©H$ napñWVr {~KS>br Va XoemV àM§S> AÞ YmݶmMm VwQ>dS>m nS>ob AmO AmnU AmnUmH$S>o Agboë¶m

    n¡emda naXoemVyZ amgm¶{ZH$ IVo Am¶mV H$ê$Z ˶m ‘mܶ‘mVyZ eoVrVrb CËnÞ dmT>dyZ XoemVrb OZVoMo nmoQ> ^aV AmhmoV. CÚm Oa
    XoemMr Am{W©H$ pñWVr {~KS>br XoemVrb naH$s¶ J§JmObr g§nbr Va AmnU naXoemVyZ amgm¶{ZH$ IVo Am¶mV H$ê$ eH$Uma Zmhr
    ˶m‘wio XoemVrb eoVr CËnÞmV àM§S> VyQ> {Z‘m©U hmoB©b Am{U XoemV Iyn AdKS> napñWVr {Z‘m©U hmoB©b Aer {^Vr dmQ>V Amho. Voìhm
    XoemVrb amÁ¶H$˶mªZo, AVrlr‘§VmZo doirM gmdY ìhmdo Am{U Amnbm XoeM Amnbo Ka g‘OyZ XoemMr àJVr gmYʶmgmR>r amÁ¶H$V}
    Am{U CÚmoJnVr ¶m§Zr EH$Ì ¶oD$Z {Z¶moOZ H$amdo. Amnë¶m XoemVrb hr XmoZ ‘§S>ir Oa {ZñdmWu ^mdmZo EH$Ì Ambr Va Amnë¶m
    XoemEdT>m g‘¥Õ gwIr Xoe Xþgam H$moUr AgUma Zmhr.

      amÁ¶H$V} Am{U AVrlr‘§V CÚmoOH$m§Zr EH$Ì ¶mdo àW‘Vm XoemVrb eoVrMo {Z¶moOZ H$amdo. XoemVrb bmoH$g§»¶m ˶m§Zm Amdí¶H$
    AgUmao AÞYmݶ, XoemVrb dmVmdaU Hw$R>ë¶m {nH$mg Hw$R>bo dmVmdaU gmo¶rMo nmhÿZ VoWrb eoVH$è¶m§Zm ˶m {nH$mg ¶mo½¶ ^md XoD$Z
    Vo nrH$ Koʶmg àmoËgmhZ Úmdo. OmñVrV OmñV eoVr bmJdS>rImbr AmUmdr. eoVH$è¶m§Zm à{e{jV H$amdo. nmʶmMo ¶mo½¶ {Z¶moOZ,
    ì¶dñWmnZ H$ê$Z gd© eoVrbm nmUr nwadmdo. {~¶mUo IVm‘ܶo g§emoYZ H$ê$Z H$‘r à‘mUmV IVo dmnê$Z A{YH$ CËnmXZ ¿¶mdo. eoVr
    CËnmXZmg ¶mo½¶ ^md Úmdm emgZmZo ’$³V gaH$mar ZmoH$aM VodT>r Amnbr O~m~Xmar Amho Ago Z g‘OVm XoemVrb à˶oH$ ZmJ[aH$m§Zm
    g‘¥Õ H$aʶmgmR>r Cnm¶ ¶moOmdoV. AmO amoOr emgZ gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm doimodoir doVZ Am¶moJ Zo‘yZ ˶m§À¶m JaOm nmhÿZ ˶m§Zm nJma
    dmT> XoV AgVo. AYyZ ‘YyZ AmT>mdm KoD$Z ‘hmJmB© ^Îmmhr XoV AgVo. ˶mMà‘mUo eoVH$è¶m§À¶mhr Hw$Qy>§~mÀ¶m JaOm AmoiIyZ ˶mbm VodT>o
    {H$‘mZ CËnÞ {‘imdo ¶mMr ì¶dñWm emgZmbmM H$amdr bmJUma Amho. amÁ¶H$˶m©Mo gdm©V OmñV Xþb©j eoVrH$S>o hmoV Amho. XoemVrb
    gd©M emgH$s¶ ¶§ÌUm eoVr d eoVH$è¶mH$S>o Xþb©j H$aV AmhoV. AJXr [aPìh© ~±Ho$Zo gwÕm ‘ܶ§Var eoVr‘mbmg ^md dmT>dyZ {Xbm Va

    XoemV ‘hmJmB© dmT>ob Ago gm§{JVbo hmoVo OUy H$mhr OZVm ’$³V eoVr CËnmXZoM {dH$V KoVmV BVa H$mhr gmYZo Vo {dH$V KoVM Zmhr
    Ago ˶m§À¶m ~mobʶm‘mJMm Ñï>rH$moZ {XgyZ ¶oVmo ‘mÌ eoVH$è¶m§Zm ˶mÀ¶m CËnmXZmg ¶mo½¶ ^md Zmhr {‘imbm ˶mV ˶m§Zm H$mhr Z’$m
    {‘imbm Zmhr Va Vmo Amnë¶m Hw$Qy>§~mÀ¶m BVa JaOm H$em H$m¶ ^mJdy eHo$b, ¶mH$S>o H$moUr bj Úm¶Mo? nwduÀ¶m H$mir AÞ, dñÌ, {Zdmam
    ¶m ‘mZdmÀ¶m VrZ ‘wb^yV JaOm ‘mZë¶m OmV hmo˶m. AÞ Am{U dñÌmMm àíZ eoVH$è¶m§Zr gmoS>{dbm, {Zdmè¶mMmhr àíZ ~è¶mM A§er     E{àb - OyZ 2018                10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15