Page 9 - Krushibhushan Magazine
P. 9

g§nmXH$s`






      'Omdo ˶m§À¶m d§em Voìhm H$io', g§V VwH$mam‘ ‘hmamOm§À¶m A^§JmVrb ¶m H$mì¶n³Vr AmR>dʶmMo
    H$maU åhUOo gܶm Oo gaH$ma gÎmoV Amho ˶m§Mm d§e åhUOo noem hm eoVH$ar Zgë¶mZo ˶m§Zm
    eoVH$è¶mÀ¶m ì¶Wm g‘Om¶bm H$R>rU OmV AmhoV. à˶oH$ ‘mUyg Á¶m pñWVrV dmdaV AgVmo VoWrb amOHw$_ma YwaJwS>o nmQ>rc
    AZw^dmdê$Z ˶mbm VoWrb gwI Xþ…I åhUOo Mm§Jë¶m dmB©Q> Jmoï>rMr ‘m{hVr hmoV AgVo. g‘ñ¶oMm  g§nmXH$
    AZw^d KoVë¶m{edm¶ ‘mUgmbm g‘ñ¶mMr ‘m{hVr hmoV Zmhr. Amnë¶m XoemVrb amÁ¶mVrb eoVH$ar

    AmO Iyn ‘moR>çm g§H$Q>mVyZ, g‘ñ¶oVyZ OmV AmhoV; na§Vy AmOMo amÁ¶H$V} ho ˶m JmdMoM åhUOo ˶m
    d§emMoM ZmhrV Va ˶m§Zm ¶m g‘ñ¶m g‘OVrbM H$em? Am{U Á¶m§Zm g‘ñ¶mM ‘mhrV ZmhrV Va Vo ˶mM§ {ZdmaU H$aVrbM H$go?
    gܶmMo gaH$ma ho eoR>Or, ^Q>OrMo gaH$ma Amho Aer ˶m§À¶mda Q>rH$m Ho$br OmVo. eoVH$è¶mMr AmOMr EH§$XarV napñWVr nmhÿZ ¶m
    Q>rHo$V V϶ Agë¶mMo {XgyZ ¶oVo. ¶m gaH$maMr AdñWm 'H$iVM Zmhr Va dib H$go' Aer Amho Va ¶mnydu åhUOo H$m±J«og-amï´>dmXr
    H$m±J«og njmMo ZoVo ‘§S>ir hr eoVH$ar dJm©Vrb hmoVr; na§Vy ˶m§Zrhr eoVH$è¶mgmR>r Iyn H$mhr '{Xdo' bmdbo Ago åhUVm ¶oUma Zmhr. åhUOo
    ˶m§Zm eoVH$è¶m§À¶m g‘ñ¶m ‘m{hV hmo˶m nU ˶mda Vo Cnm¶ H$mT>ʶmg Ag‘W© R>aV hmoVo. åhUOo ˶m§Mr AdñWm 'H$iV¶ nU diV
    Zmhr' Aer hmoVr EH§$XarV H$m¶ gÎmm H$moUmMrhr Agbr Var eoVH$ar d H$m‘JmamÀ¶m g‘ñ¶m H$moUr gmoS>drV Zmhr hoM Iao. Aem ¶m
    EH§$Xa {d{MÌ napñWVrV OZVoZo Zo‘H$r gÎmm Úm¶Mr Var Hw$Umbm Agm àíZ ˶m§À¶m nwT>o C^m T>mH$bm Amho.

      Ia Va Amnë¶m XoemVrb ¶m pñWVrbm amÁ¶H$˶mªMm AVr ñdmW© Am{U Xþgè¶mMo ^bo Z H$aʶmMr B©ÀN>m, ho H$maU Amho. gÎmmYmar
    Hw$R>ë¶mhr d§emMm, noemMm Agmo ˶m§Zo Oa ñdV…Mm ñdmW© Z nmhVm gdmªMo åhUOoM AJmoXa JmoaJar~ d§{MVm§Mo ^bo H$aʶmMr B©ÀN>me³Vr
    à~b Ho$br Va g‘ñ¶oZo J«mgboë¶m Xoe ~m§Ydm§À¶m g‘ñ¶m gmoS>dUo H$R>rU OmUma Zmhr.'B©ÀN>m VoWo ‘mJ©' ¶m ¶w³Vr à‘mUo ñdV…Mm ñdmW©
    AS>dm Z ¶oD$ XoVm Xþgè¶mMo ^bo H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm Va ˶mda Z³H$sM ‘mJ© {ZKVmo. AmO Amnbm Xoe EH$ gwObm‘ gw’$bm‘ Xoe
    åhUyZ AmoiIbm OmVmo XoemV Iwn ‘moR>r g§nÞVm Amho. XoemVrb OZVmhr hþema H$ï>miy Amho. ho gd© H$mhr AgyZhr Amnbm Xoe AOyZhr
    J[a~m§Mm, g‘ñ¶oZo J«mgboë¶m bmoH$m§Mm Xoe åhUyZ AmoiIbm OmVmo. XoemVrb ¶m AmoiIrMm XoemVrb lr‘§V, gYZ bmoH$m§Zm bmO dmQ>br
    nm{hOo AmO Amnë¶m XoemV OJmÀ¶m AVr lr‘§V bmoH$m§À¶m ¶mXr‘ܶo AZoH$ bmoH$m§Mm g‘mdoe Agë¶mMo AmnU nmhVmo. ˶mMm ‘moR>onUm

    Vo {‘adrVhr AgVmV Am{U AmUIr daÀ¶m H«$‘m§H$mda OmʶmgmR>r Amnbr lr‘§Vr dmT>{dʶmgmR>r gmV˶mZo à¶ËZ H$aV AgVmV;
    na§Vy ˶m§Zm AmnU {H$Vrhr lr‘§V Pmbmo Va AmnU EH$m Jar~ XoemMo ZmJ[aH$ AmhmoV ho g˶ bndVm ¶oV Zmhr. Voìhm ‘r EH$Q>mM lr‘§V
    hmoʶmnojm ‘mPm g§nyU© XoeM lr‘§V hmoʶmV ‘mPr Iar lr‘§Vr Amho Ago ˶m§Zm dmQ>bo nm{hOo; XþX£dmZo Ago ˶m§Zm dmQ>V Zmhr. nwduÀ¶m
    H$mir AVrlr‘§Vm§Zm bmoH$m§Mr J[a~r, g‘ñ¶m {XgyZ ¶oV ZìhVr Ago dmQ>m¶Mo; na§Vy ‘mJrb XmoZ XeH$mnmgyZ Amnë¶m XoemV J[a~rÀ¶m
    H$maUmZo hOmamo bmoH$m§Zr Amnbo OrdZ g§n{dbo, AmË‘h˶m Ho$br ho amoOÀ¶m amoO àgma ‘mܶ‘mVyZ AJXr g§nyU© OJmbm g‘OyZ ¶oV
    Amho Voìhm Amnë¶m XoemVrb A{V lr‘§Vm§Zmhr ho g‘OV AgobM Varhr ˶m§Zm Oa ˶m§mÀ¶mgmR>r H$mhrVar H$amdo Ago dmQ>V Zgob Va
    ¶m J[a~mÀ¶m àoVmda A{Vlr‘§VrMm ‘wHy$Q> KmbyZ ~gUmè¶mbm H$m¶ åhUmdo? ˶mbm AgoM åhUmdo bmJob J[a~rZo Kw‘gV Agboë¶m
    {ZÐrñV Ádmbm‘wIrda Amnbm amOdmS>m ~m§YyZ ˶mVrb AVr lr‘§VrÀ¶m qghmgZmda ~gbobm hm ‘yI© amOm, AgoM ˶mbm åhUmdo bmJob.
    ¶m {R>H$mUr H$mhr dmMH$m§Zm lr‘§Vmbm Xmof XoʶmV H$m¶ AW© Amho, Vmo Va Amnë¶m H$ï>mZo, ~wÕrZo lr‘§V hmoVmo. Ago dmQ>V Agbo; na§Vy

    {‘Ìm§Zmo AVr lr‘§V 춳Vr hm ’$³V H$ï>mZo qH$dm gX²~wÕrZo lr‘§V hmoV ZgVmo Vmo XoemVrb amÁ¶H$˶mªZm hmVmer Yê$Z ˶mMm ñdV…Mm
    ’$m¶Xm H$aʶmMr YmoaUo am~dyZ KoV AgVmo Img H$ê$Z Amnë¶m ^maVmV OoWo Am{W©H$ CXmÎmrH$H$aU YmoaUmMm nwañH$ma Ho$bm Amho. Aem
    XoemV Aem AZoH$ g§Yr {Z‘m©U hmoV AgVmV ¶m g§YrMm ’$m¶Xm KoV H$mhr CÚmoOH$ gaH$maer gmQ>obmoQ>o H$ê$Z gaH$maH$Sy>Z ‘moR> ‘moR>r
    H$ÌmQ> KoV AgVmV ˶m‘YyZ {‘i{dboë¶m g§nÎmrMm H$mhr dmQ>m amÁ¶H$˶mªZm XoD$Z ‘moR>m dmQ>m ñdV… H$‘dV AgVmV. Aem àH$maÀ¶m



     E{àb - OyZ 2018               9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14