Page 10 - Krushibhushan Magazine - July 2017
P. 10

amhUma Amho. {edm¶ ¶mMm {hemo~ S>moù¶mV Vob KmbyZ à˶oH$ ‘{hݶmbm Úmdm bmJUma Amho d Q>°³gMr a³H$‘ à˶oH$
    ‘{hݶmbm emgZmH$S>o O‘m H$amdr bmJUma Amho. nyduÀ¶m VwbZoV ~è¶mM dñVyMo Q>°³gMo à‘mUhr Iyn ‘moR>çm à‘mUmV
    dmT>bo Amho. hm OrEgQ>r Zm ì¶mnmè¶m§À¶m {hVmMm Amho Zm J«mhH$m§À¶m {hVmMm. ho AmVm gdmªÀ¶m bjmV ¶oV Amho. ‘mÌ ‘moXr

    gaH$ma OmhramV H$ê$Z Amåhr OZVoMm {H$Vr ’$m¶Xm H$aVmo¶ ho XmIdV Amho. AJXr dV©‘mZ nÌm‘ܶo OodUmÀ¶m nXmWmªZr
    ^abobo VmQ> XmIdyZ dmQ>rVrb Xmirbm, ~mZ XmIdyZ OrEgQ>r, ‘m’$ MnmVrbm ~mZ XmIdyZ OrEgQ>r ‘m’$ Ho$br. Aem
    àH$mao A{Ve¶ ImbÀ¶m nmVirda OmD$Z ^mnO gaH$ma OrEgQ>rÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Amåhr OZVoMm {H$Vr ’$m¶Xm H$aVmo¶
    Aem àH$mao OmhramV H$aV Amho. OUy H$mhr OZVoMo AÞ OrEgQ>r ‘w³V H$ê$Z Amåhr OZVoda Iyn ‘moR>m CnH$ma H$aVmo¶

    Ago ¶m OmhramVr ‘YyZ XmIdbo OmVo¶.
      H¥$frÀ¶m ~m~VrV Va AZoH$ {Z{dð>mMo Xa dmT>bo AmhoV. eoVrgmR>r A˶§V Amdí¶H$ AgUmè¶m IVm§da gwê$dmVrbm
    12 Q>³Ho$ Q>°³g AmH$mabo hmoVo ¶m‘ܶo g|Ðr¶ IVmbm gwÕm VodT>mM Q>°³g bmJy Ho$bm hmoVm; ‘mÌ 30 OyZ amoOr ˶m‘ܶo
    ~Xb H$ê$Z hm Q>°³g 5 Q>³Ho$ EdT>m H$aʶmV Ambm. nydu hm Q>°³g 6 Q>³Ho$ EdT>m hmoVm d g|Ðr¶ IVmbm Q>°³g ‘m’$

    hmoVm åhUOo eyݶ Q>³Ho$ hmoVm; ‘mÌ AmVm ˶mbmhr 5 Q>³Ho$ EdT>m Q>°³g bmJy Ho$bm Amho; ‘mÌ ho emgZ A{Ve¶
    b~mS>r H$aVo. Vo gm§JVmV H$s n°qH$J {edm¶ {dH$ë¶m OmUmè¶m g|Ðr¶ IVmbm OrEgQ>r ‘m’$ Ho$bm åhUOo Vw‘À¶m eoVmV
    Vwåhr eoUIV qH$dm eoVr‘Yrb Cd©[aV nXmWm©nmgyZ ~Zdboë¶m g|Ðr¶ IVmbm Amåhr OrEgQ>r ‘m’$ Ho$bm Amho. Ago
    gm§JV AmhoV. åhUOo hr OZVoMr ewÕ {Xem^yb Amho. Á¶m dñVybm OrEgQ>r bmdUo e³¶ Zmhr qH$dm gmo¶rMo Zmhr Aem

    dñVybm, gpìh©gbm OrEgQ>r bmdbm Zmhr ¶mMr gaH$ma Iyn ‘moR>çm à‘mUmV OmhramV H$aV Amho. IVmbm 5 Q>³Ho$ Va
    ‘m¶H«$moݶwQ´>r¶ÝQ> IVmbm 12 Q>³Ho$, H$mhr ‘m¶H«$moݶwQ´>r¶ÝQ>bm 18 Q>³Ho$ Va {H$Q>H$ZmeH$, ~waerZmeH$, VUZmeH$, VgoM
    {nH$ g§OrdHo$ ¶mbm 18 Q>³Ho$ EdT>m OrEgQ>r bmJy H$aʶmV Ambm Amho. OrEgQ>rMr gwê$dmVrMr J§wVdUyH$ ì¶mnmè¶mMr
    hmoVo. eodQ>r ¶mMm ^ma J«mhH$mda åhUOo eoVH$è¶mdaM nS>Vmo. emgZ EH$sH$S>o g|{ж IV dmnam¶bm àmoËgmhZ XoVo Va

    XþgarH$S>o ìh°Q>‘ܶo ‘m’$s AgUmè¶m g|Ðr¶ IVmbm 5 Q>³Ho$ OrEgQ>r bmdVo. VgoM eoVVio V¶ma H$aʶmghr àmoËgmhZ XoVo
    d ˶mgmR>r ‘hËdmMm ^mJ AgUmè¶m ßbmñQ>rH$ nona (eoVVù¶m‘ܶo ngaZogmR>r dmnabr OmUmar VmS>nÌr) bm Vã~b 28
    Q>³Ho$ OrEgQ>r bmdVo. Aem àH$maÀ¶m AZoH$ Jmoï>r‘ܶo ¶m gaH$maÀ¶m 'H$WUr d H$aUr'‘ܶo ’$aH$ {XgyZ ¶oVmo. gܶm
    ^maVmVrb eoVH$ar Iyn AS>MUrV AmhoV. Aem napñWVrV ˶m§À¶m eoVrgmR>r bmJUmè¶m dñVyda OrEgQ>rMo à‘mU H$‘r

    R>odm¶bm hdo hmoVo; na§Vw ¶m emgZmZo eoVH$è¶mgmR>r Hw$R>ë¶mhr àH$maMr doJir gdbV {Xbobr Zmhr CbQ> H$mhr ~m~VrV
    Q>°³gMo à‘mUmV dmT> Ho$br Amho.
      OrEgQ>r ~m~V emgZmZo AmUIr EH$ ‘hËdmÀ¶m ~m~rH$S>o Xþb©j Ho$bo Amho Vo åhUOo Amnë¶m XoemVrb ì¶mnmamMr
    nÕV. Amnë¶m XoemVrb {Zåå¶mhÿZ A{YH$ OZVm eoVr ì¶dgm¶mda Adb§~yZ Amho. Amnë¶m XoemVrb ~hþVm§e eoVr‘ܶo

    ghm ‘{hݶmÀ¶m ’$aH$mZo dfm©H$mR>r XmoZ nrH$ KoVbr OmVmV. ˶mbm Iarn d aã~r Ago åhQ>bo OmVo. ~aoMeo eoVH$ar
    Amnë¶m eoVrgmR>r VgoM X¡Z§{XZ JaOm ^mJ{dʶmgmR>r ì¶mnmè¶mH$Sy>Z CYmarda dñVy IaoXr H$aV AgVmV d Amnbo
    nrH$ Amë¶mZ§Va Vo {dHy$Z ì¶mnmè¶mMr CYmar XoVmV. åhUOo ì¶mnmar ˶m§Zm ghm ‘{hݶmn¶ªV dñVy CYmarda XoV AgVmo.
    AmVm à˶oH$ ì¶mnmè¶mbm ˶mZo {dH$boë¶m à˶oH$ dñVyda ‘J Vr amoIrZo {dHy$ qH$dm CYmarda à˶oH$ ‘{hݶmÀ¶m

    eodQ>r OrEgQ>rMr a³H$‘ emgUmbm ^amdr bmJUma Amho. åhUOo ì¶mnmè¶m§Zm ‘mb IaoXr nmoQ>r Jw§VdUyH$ H$amdr bmJVo,
    VgoM AmVm OrEgQ>rgmR>rhr ‘moR>r Jw§VdUyH$ H$amdr bmJUma Amho d Amnbo ‘mbmMo d OrEgQ>rMr a³H$‘ J«mhH$mH$Sy>Z
    ghm ‘{hݶmZ§Va dgyb H$amdr bmJUma Amho. ¶m‘ܶo ~è¶mM doim H$mhr H$maUmZo ì¶mnmè¶mMr CYmar dgyb hmoV Zmhr.
    n¡gm ~wS>ʶmMo à‘mUhr A{YH$ Amho. Aem napñWVr‘ܶo ˶m ì¶mnmè¶mbm ˶mZo {dH$boë¶m dñVyÀ¶m IaoXrMr a³H$‘

    ~wS>ʶm~amo~a OrEgQ>rgmR>r ^abobr a³H$‘hr ~wS>Uma Amho. ‘mÌ ¶mMo gaH$mabm H$mhrhr XoUo KoUo Zmhr. gaH$maMo dmJUo
    ‘amR>r‘Yrb EH$m åhUr à‘mUo Amho.'Zdam ‘ê$ dm Zdar ‘ê$ X{jUm KÅ>' Aem àH$mao gaH$ma ’$³V ñdV…MmM ’$m¶Xm     Owb¡ - gßQ>|~a 2017                                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15