Page 9 - Krushibhushan Magazine - July 2017
P. 9

g§nmXH$s`


       ܶm Amnbm Xoe H$mhrñ¶m doJù¶m napñWVrVyZ ‘mJ©H«$‘U H$aV Amho. EH$sH$S>o
    gZa|Ð ‘moXr ¶m§À¶m gmaIo I§~ra ZoV¥Ëd Xoembm bm^bo Amho, Va XþgarH$S>o ˶m§À¶m
    H$Sy>Zhr H$mhr {deof KS>VmZm {XgV Zmhr. 2014 À¶m {ZdS>UwH$s‘ܶo OZVoZo ‘moXr ¶m§Zm  amOHw$_ma YwaJwS>o nmQ>rc

    àM§S> ‘VmZo gÎmm gnyX© Ho$br. ‘hmamï´>mVhr ‘moXrÀ¶m, ^mOnÀ¶m nmaS>çmV AYrH$ ‘VXmZ  g§nmXH$
    Q>mHy$Z ‘hmamï´>mVhr ^mOnMr gÎmm ñWmnZ H$aʶmMr g§Yr OZVoZo {Xbr; na§Vy XmoÝhrH$S>o
    ^mOnMr gÎmm ñWmnZ hmoD$Zhr ^maVr¶ OZVoÀ¶m àJVr‘ܶo H$mhr dmT> hmoVmZm {XgV Zmhr.   Ogo H§o$ÐmV VgoM
    amÁ¶mV gd©Ì '~mobmMrM H$S>r. ~mobmMmM ^mV' ^mOnbm gÎmm XoD$Z OZVm MmoirV ~gbr hmV. Aer H$mhrer napñWVr

    {Z‘m©U Pmbr Amho.
      ‘hmamï´>mV ^mOnMo gaH$ma ¶oʶmnydu ~amM H$mi XþîH$mir napñWVr hmoVr. ‘hmamï´>mVrb ~è¶mM ^mJm‘ܶo gmV˶mZo
    hmoUmao nmdgmMo H$‘r à‘mU VgoM {ZgJm©Mm A{Z¶{‘VnUm ¶m‘wio ‘hmamï´>mVrb OZVm ‘oQ>mHw$Q>rbm Ambr hmoVr. ˶mVM
    amÁ¶mVrb H$m±J«og-amï´>dmXr H$m±Jo«gMo ‘Z‘mZr nÕVrZo H$ma^ma H$aUmao gaH$ma ˶mÀ¶m nwT>mè¶m§Mm àM§S> ^«ï>mMma ¶m gd©

    nmíd©^w‘rda amÁ¶mVrb OZVoZo gÎmm ~Xb KS>dyZ AmUbr; ‘mÌ Ë¶m§À¶m napñWVr‘ܶo Am{U amÁ¶mÀ¶m pñWVr‘ܶo
    Hw$R>bm~Xb hmoVmZm {XgV Zmhr. 2014 À¶m {ZdS>UwH$sV ^mOnZo {Xbobo EH$hr AmídmgZ nyU© hmoVmZm qH$dm Vem nÕVrMo
    H$m‘ hmoVmZm {XgV Zmhr. amÁ¶mVrb ^mOnÀ¶m Zo˶m§Zr Amåhr gÎmoV Ambmo Va H$m±J«og-amï´>dmXr À¶m ^«ï> ‘§Í¶m§Zm Oob‘ܶo
    nmR>dy Aem dëJZm Ho$ë¶m hmo˶m; ‘mÌ AÚmn EH$ XmoZ Zo˶mnojm BVa H$moUmda H$madmB© hmoVmZm {XgV Zmhr. gܶm H|$ÐmV

    d amÁ¶mV ^mOnMo gaH$ma AgyZ XoIrb Vo H$m±J«og- amï´>dmXr ‘Yrb ^«ï> Zo˶mda Hw$R>ë¶mhr àH$maMr H$madmB© H$aV
    Zgë¶mMo nmhÿZ amÁ¶mVrb OZVo‘ܶo ZmamOr ngaV Amho. Amnbr d amÁ¶mMr qH$dm XoemMr gwÕm H$gë¶mhr àH$maMr
    àJVr hmoV Zgë¶mMo nmhÿZ XoemVrb OZVm nwaVr {Zame hmoV Mmbbr Amho. H$m±Jo«gÀ¶m Owݶm Mmby Agboë¶m ¶moOZobm
    ZdrZ Jm|S>g Zmd XoD$Z VoM H$m‘ nwT>o Mmby Amho Am{U Á¶m ¶moOZobm H$m±J«ogÀ¶m H$m¶©H$mim‘ܶo {damoY Ho$bm, ˶m H$mhr

    ¶moOZmMr A§‘b~OmdUr ¶m gaH$maZo Mmby Ho$br Amho. H$mhrVar doJio H$ê$Z XmIdm¶Mo åhUyZ ‘moXr ¶m§Zr ZmoQ>~§Xr Ho$br;
    ‘mÌ Ë¶mMm Xoembm ’$m¶Xm hmoʶmEodOr àM§S> à‘mUmV VmoQ>m Pmë¶mMo d Vmo VmoQ>m nwT>rb ~amM H$mi MmbV amhrb Agm
    A§XmO XoemVrb Vk 춳V H$aV AmhoV. ‘moXr gaH$maZo Xþgam EH$ ‘hËdmMm {ZU©¶ KoVbm Vmo åhUOo Or. Eg. Q>r. Mm.hr
    ¶moOZm H$m±Jo«gÀ¶m H$mimVrbM. ˶m doiog JwOamVMo ‘w»¶‘§Ìr AgUmè¶m ‘moXr ¶m§Zr OrEgQ>rbm àM§S> {damoY Ho$bm hmoVm.

    Z§Va VoM OrEgQ>rMo H$m¡VwH$ H$ê$ bmJbo d KmB© KmB©Zo OZVobm, ì¶mnmè¶mbm {dídmgmV Z KoVm 1 Owb¡ 2017 nmgyZ
    OrEgQ>r bmJy Ho$bm. OrEgQ>r bmJy H$aʶmnydu OrEgQ>r Mo AZoH$ ’$m¶Xo Agë¶mMo ‘moXr gaH$maZo gm§{JVbo hmoVo. XoemVrb
    OZVm Am{U ì¶mnmar AmVm Amnbm A{YH$ ’$m¶Xm hmoB©b, nyduÀ¶m doJdoJù¶m Q>°³g ‘YyZ Amnbr ‘w³VVm hmoB©b d
    Q>°³gMo à‘mU H$‘r hmoD$Z dñVy, gpìh©g ñdñV hmoVrb ¶m ^m~S>çm Anojo‘ܶo hmoVr. N>moQ>çm ì¶mnmè¶m§Zm åhUOo {dH«o$˶m§Zm

    Va Ago gm§JʶmV Ambo hmoVo H$s, nyduMr ìh°Q> Q>°³g nÕVr åhUOo ìh°ë¶y A°S>oS> Q>°³g nÕV hr A{Ve¶ ÌmgXm¶H$ nÕV
    Amho, ˶m‘wio J«mhH$mMm d ì¶mnmè¶mMm VmoQ>m hmoVmo. ZdrZ OrEgQ>r nÕV hr A{Ve¶ gwb^ d gdm©À¶m ’$m¶ÚmMr Amho.
    Ago gm§JʶmV Ambo hmoVo; ‘mÌ Ooìhm OrEgQ>r Mm S´>mâQ> V¶ma Pmbm. Voìhm ì¶mnmè¶mÀ¶m bjmV Ambo H$s hm OrEgQ>r Va
    nyduÀ¶m Q>°³g nojm A{YH$ ÌmgXm¶H$ Am{U ZwH$gmZH$maH$hr Amho. H$maU ¶mhr Q>°³g nÕVr‘ܶo ìh°ë¶y A°S>oS> nÕV MmbyM
     Owb¡ - gßQ>|~a 2017                                     9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14