Page 10 - Krushibhushan Magazine - October 2017
P. 10

dfm©nmgyZ nmD$g Mm§Jbm nS>Vmo Amho. emgZmbm gwê$dmVrbm Ago dmQ>bo Agmdo eoVH$è¶m§Zm XþîH$mim‘wio åhUOo nmʶmÀ¶m Xþ{^©H$jVo‘wio
    g§H$Q>mbm Vm|S> Úmdo bmJVo. EH$Xm Oa H$m eoVH$è¶m§Zm nmUr CnbãY H$ê$Z {Xbo Va ˶m§Mm H$m¶‘Mm àíZ g§nob, Ago emgZmg dmQ>bo
    Agmdo. Vgo n{hë¶mM dfu ‘hmamï´>mVrb ~hþVoH$ ^mJmV eoVrÀ¶m nmʶmMm àíZ ~è¶mn¡H$s gwQ>bm hmoVm. Voìhm emgZ {ZpíM§V Pmbo Agmdo;
    na§Vy emgZmbm AmVm H$ibo Agmdo Amnë¶m XoemVrb eoVH$ar {nH$bo Zmhr Var g§H$Q>mV ¶oVmV, VgoM A{YH$ {nH$ë¶mdahr g§H$Q>mV
    ¶oVmV. OJmVrb gd© Xoem‘ܶo ^maVmVrb eoVH$ar Agm EH$‘od Agmdm Omo Zmhr {nH$bo Va g§H$Q>mV AgVmoM, VgoM ^anya {nH$bo Var
    ˶mbm g§H$Q>mbm Vm|S> Úmdo bmJVo. ¶mbm gd©ñdr Amnbo emgZ O~m~Xma Amho. Amnë¶m emgZmH$S>o Hw$R>bo nrH$ {H$Vr à‘mUmV ¿¶mdo ¶mMo

    Hw$R>bohr {Z¶moOZ Zmhr. eoVH$ar EH$‘oH$mMo nmhÿZ EH$ gmaIoM CËnmXZ A{YH$ à‘mUmV KoVmV. nmD$g nmUr Mm§Jbo Pmbo H$s Á¶m {nH$mMr
    bmJdS> A{YH$ à‘mUmV Pmbobr Amho ˶mMo CËnmXZ ‘moR>çm à‘mUmV hmoVo Am{U eoVH$è¶m§Zm ˶m CËnmXZmbm ¶mo½¶ ^md {‘iV Zmhr. ¶mV
    eoVH$è¶m§Zm IMm©nojm ˶mÀ¶m ‘mbmbm ^md H$‘r {‘iVmo åhUyZ eoVH$è¶m§Mo àM§S> à‘mUmV ZwH$gmZ hmoVo. H$Yr XþîH$mi Va H$Yr A{Vd¥ï>r
    Va H$Yr A{VCËnmXZm‘wio {‘imboë¶m H$‘r ~mOma^mdm‘wio eoVH$ar AS>MUrÀ¶m M«H$ì¶whmV AS>H$V amhVmo. ˶mVyZ ~mhoa ¶oʶmMm ‘mJ©
    ˶m§À¶mH$S>o ZgVmo åhUyZ eoVH$è¶m§Zm ‘XVrgmR>r ˶mMo H$O© ‘m’$ H$aUo hm gmonm ‘mJ© eoVH$ar d emgZ Adb§~VmV.
      emgZmg Oa eoVH$è¶m§Zm H$O©‘m’$s XoʶmgmaIr MwH$sMr nÕV ~§X H$amd¶mMr Agob, Va ˶m§Zm ¶mda H$mhrVar R>mog Cnm¶ ¶moOmdo

    bmJUma AmhoV. H$m±J«og gaH$maZo ‘mJrb gmR> dfm©V ¶m Cnm¶ ¶moOZoH$S>o bj {Xbo Zmhr. ^mOn gaH$maMr Ver àm‘m{UH$ BÀN>m {XgVo;
    na§Vy à˶jmV H$m¶m©Mm A^md VgoM AZw^dmMm A^md ho emgZmÀ¶m H$m¶©nÕVrVyZ {XgyZ ¶oV Amho. ˶m‘wio eoVH$è¶mMo g§H$Q> Xÿa hmoVmZm
    {XgV Zmhr.
      gܶm XoemV d amÁ¶mV ^mOnMo gaH$ma Amho; na§Vy ho gaH$ma ‘moXr ZmdmÀ¶m EH$m Im§~mda dgbo Amho. Ogo ~m§YH$m‘mV EH$m Im§~mda
    B‘maV C^r amhÿ eH$V Zmhr ˶mbm BVa Im§~mMr JaO AgVo VoìhmM Iè¶m AWm©Zo B‘maV C^r amhVo. hoM dmñVd ¶m {R>H$mUr nhm¶bm
    {‘iVo Amho. ^mOn‘ܶo ‘moXr ¶m§À¶m {edm¶ Xþgao Im§~ V¶ma hmoV ZmhrV qH$dm hmoD$ {Xbo OmV ZmhrV. ^mOn AOyZhr ‘moXrÀ¶m à^mdmVyZ
    ~mhoa nS>m¶bm V¶ma Zmhr; ‘mÌ ^maVmVrb OZVm hiyhiy ‘moXtÀ¶m à^mdmVyZ ~mhoa nS>VmZm {XgV Amho. H$maU ho gaH$ma ~mob KodS>o
    Amho. ZwH$VoM EH$m gìh}‘YyZ Za|Ð ‘moXr n§VàYmZ Pmë¶mnmgyZ ˶m§Zr {H$Vr ^mfUo Ho$br ¶mMr AmH$S>odmar à{gÕ Pmbr Amho. ˶m‘ܶo

    Za|Ð ‘moXr ¶m§Zr n{hë¶m VrZ dfm©V AmVmn¶ªV hmoD$Z Joboë¶m gd© n§VàYmZmMo aoH$m°S>© ‘moS>bo Amho. H$XmMrV ho aoH$m°S>© ^maVmnwaVo ‘¶m©{XV
    Zgmdo. OmJVrH$ nmVirda VwbZm Ho$br Va H$XmMrV OJmVrb Hw$R>ë¶mhr n§VàYmZmZo EdT>r ^mfUo {Xbr ZgVrb VodT>r ‘moXr ¶m§Zr {Xbr
    AmhoV. åhUOo ~mobʶmÀ¶m ~m~VrV ‘moXr ¶m§Zr OmJVrH$ aoH$m°S>© Ho$bo Amho Ago åhUʶmg haH$V Zmhr; na§Vy ‘moXr Iyn ~mobVmV ¶mMm Zo‘H$m
    ’$m¶Xm H$m¶? Oa H$m ‘mUgm§Zm eãX ImD$Z OJVm Ambo AgVo qH$dm ~mobʶmZo OZVoMm CXa{Zdm©h gwairV Mmbbm AgVm qH$dm ’$³V
    ‘moXrÀ¶m ^mfUmda ^maV Xoe MmbUma AgVm Va ‘moXtÀ¶m ^mfUmÀ¶m aoH$m°S>©Mo H$m¡VyH$ Pmbo AgVo; na§Vy ~mobmÀ¶mM H$S>rZo AZ² ~mobmÀ¶mM
    ^mVmZo Hw$UmMo nmoQ> ^aV ZgVo ho dmñVd, AmVm Var ‘moXtZr g‘OyZ ¿¶mdo Am{U Á¶m S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§Zm ‘m¡Zr ~m~m åhUyZ {hUdbo
    ˶m§Mm AmXe© KoD$Z ~mobUo H$‘r Am{U H$m‘ A{YH$ H$amdo Va Hw$R>o ¶m XoemMr àJVr hmoB©b; na§Vy ‘moXr d ^mOn gaH$mabm AmnU MwH$Vmo¶

    Ago dmQ>VM Zmhr. AmVm ¶m gaH$maZo Amåhr KoVboë¶m {ZU©¶m‘wio nwT>o MmbyZ Iyn ‘moR>m ’$m¶Xm hmoUma Amho Ago gm§Jm¶bm gwê$dmV Ho$br
    Amho. na§Vy ZmoQ>~§Xr, OrEgQ>r, ~wboQ> Q´>oZ Aem àH$maMo {Z¶moOZ eyݶ {ZU©¶mMo Oa AmVm H$mhrM ’$m¶Xm hmoV Zgob Va ^{dî¶mV ˶mMm
    H$m¶ ’$m¶Xm hmoUma Amho. Voìhm AmVm ¶m gaH$maZo OZVobm ’$gdZo Wm§~dmdo. AOyZhr XrS> df© ¶m§À¶m hmVmV AmhoV ˶m§Zr R>mog H$mhr Var
    H$m‘ H$amdo. amoO ZdZdrZ KmofUm H$ê$Z ˶mMr Om{hamV H$aUo Wm§~dmdo. à˶jmV H$m‘ Ho$ë¶mZ§Va Vo AmnmoAmn OZVobm {Xgob ˶mMr
    dV©‘mZ nÌm‘ܶo {H$§dm XÿaXe©Zda Om{hamV H$aʶmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. à˶jmV H$m‘ Z H$aVm Vo Ho$ë¶mgmaIo XmIdyZ ˶mMr Om{hamV
    H$aUo åhUOo hr OZVoMr {Xem^yb Ho$ë¶mgmaIo Amho. Vwåhr EH$ Jmoï> bjmV R>odbr nm{hOo Vwåhr bmoH$m§Zm EH$doi ’$gdy eH$mb, AZoH$m§Zm
    AZoH$ doim ’$gdy eH$V Zmhr ¶m dmñVdmMo ^mZ R>oD$Z dmJmdo.
      ¶m emgZmZo gÎmoV Amë¶mnmgyZ AZoH$ MwH$sMo {ZU©¶ KoVbo AmhoV. VemM àH$maMm AmUIr EH$ {ZU©¶ ¶m emgZmZo ZwH$VmM KoVbm

    Amho. Ah‘Xm~mX-‘w§~B© hm EH$ bmI Xhm hOma H$moQ>r IMm©À¶m ~wboQ> Q´>oZ àmoOo³Q>Mr ¶moOZm ¶m emgZmZo AmIbr Amho. na§Vy ~wboQ> Q´>oZ
    gma»¶m {XImdy lr‘§VrMr MyH$ emgZmZo H$ê$ Z¶o. ñdV… ‘moXr åhUVmV H$s ¶m ~wboQ> Q´>oZMm VodT>m OmñV Cn¶moJ AmnUmg hmoUma Zmhr.
    na§Vy ho AmnUmg OJmbm XmI{dʶmgmR>r H$amdo bmJVo. ¶mgmR>r Vo MrZMo CXmhaU XoVmV ˶m§À¶m ‘Vo MrZ ˶m§À¶m lr‘§VrMm XoImdm H$ê$Z
    OJmV Amnbo ‘moR>onU dmT>dV Amho. na§Vy ‘moXr gmho~m§Zr ¶m Jmoï>rH$S>o bj Úmdo H$s MrZ Oar ~wboQ> Q´>oZ gma»¶m Jmoï>rMm XoImdm H$aV Agob                                                              Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a 2017
     Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a 2017                                   10          Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a 2017                                   11 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15