Page 9 - Krushibhushan Magazine - October 2017
P. 9

g§nmXH$s`


      aV EH$ doi, '~mobmMrM H$T>r AZ² ~mobmMmM ^mV' ¶m åhUrMm à˶¶ ‘hmamï´>mVrb eoVH$è¶m§Zm
    nAZy^dmg ¶oV Amho. H$maU ‘hmamï´> gaH$maZo eoVH$è¶m§Zm H$O©‘m’$s Omhra H$ê$Z, gmS>oVrZ
    ‘{hZo hmoD$Z Jobo; na§Vy AÚmnn¶ªV EH$mhr eoVH$è¶mbm à˶jmV H$O©‘m’$sMr a³H$‘ {‘imbr amOHw$_ma YwaJwS>o nmQ>rc
    Zmhr.                                        g§nmXH$

      gwê$dmVrbm H$O©‘m’$s Xoʶmg ZH$ma XoUmè¶m ’$S>Udrg gaH$mabm amÁ¶mVrb eoVH$è¶mÀ¶m
    Vrd« Am§XmobZmbm ~ir nSy>Z OyZÀ¶m eodQ>À¶m AmR>dS>çmV H$O© ‘m’$sMr KmofUm H$amdr bmJbr. ˶mbm
    'N>ÌnVr {edmOr ‘hmamO eoVH$ar gÝ‘mZ ¶moOZm-2017' Ago ^maXñV Zmd XoʶmV Ambo. Zo‘Ho$ Aem àH$maMo Zmd XoD$Z emgZmZo
    {edmOr ‘hmamOm§Mm gÝ‘mZ amIbm H$s eoVH$è¶m§Mm gÝ‘mZ amIbm hm g§emoYZmMm {df¶ Amho. ‘wimV H$O©‘m’$s gmaIr dmB©Q> gd¶
    eoVH$è¶m§Zm bmdUma Zmhr Ago åhUUmè¶m gaH$maZo ¶m H$O© ‘m’$sbm gÝ‘mZ eãX dmnê$Z H$O©‘m’$s XoUo åhUOo gÝ‘mZ H$aUo Ago ¶mVyZ
    AYmoaoIrV Ho$bo Amho. åhUOo ¶m AJmoXa H$O© ‘m’$s XoUo MwH$sMo Amho Ago Vwåhr åhUV hmoVm Vr Vw‘Mr MyH$ hmoVr H$m? Agm àíZ CnñWrV
    hmoVmo.
      OyZ ‘{hݶm‘ܶo ’$S>Udrg gaH$maZo, ‘hmamï´>mVrb 89 bmI eoVH$è¶mgmR>r 34 hOma H$moQ>rMr H$O©‘m’$s XoʶmMr KmofUm H$aʶmV

    Ambr. bJoM Xþgè¶m {XdgmnmgyZ ’$S>Udrg gaH$maH$Sy>Z ˶mMr Om{hamV H$aʶmg gwê$dmV Pmbr, amÁ¶mVrb gd© à‘wI dV©‘mZnÌo,
    ‘m{gHo$, XÿaXe©Zda ˶mMr Om{hamV H$aʶmV ¶oD$ bmJbr. ¶m gaH$maMo EH$ d¡{eï> Amho. Vo Ooìhm EImXr ¶moOZm Omhra H$aVmV Voìhm
    bmJbrM ˶mMo lo¶ Koʶmg gwê$dmV H$aVmV. OUy H$mhr ¶moOZm nyU© Pmë¶mgmaIo ˶mMr Om{hamV Ho$br OmVo. ˶m Om{hamVrgmR>r H$amoS>mo
    én¶o OZVoMm n¡gm CS>dbm OmVmo. ‘mJrb VrZ ‘{hZo ho gaH$ma gmV˶mZo ¶m H$O©‘m’$sMo lo¶ bmQ>V Amho. ehamVrb qH$dm à˶jmV
    bm^mWu gmoSy>Z BVam§Zm Ago dmQ>V AgUma H$s, emgZmZo eoVH$è¶m§Zm H$O©‘m’$s à˶jmV {Xbr Amho. Aem àH$mao {Xem^yb H$aUmar
    Om{hamV ho emgZ H$aV Amho. ¶m emgZmÀ¶m boIr Eo{Vhm{gH$ AgUmè¶m ¶m H$O©‘m’$sVrb {d{dY OmMH$ AQ>r‘wio à˶jmV 34 hOma
    H$moQ>rMr H$O©‘m’$s gm§{JVbr OmV Agbr Var à˶jmV; ‘mÌ {d{dY OmMH$ AQ>r‘wio ~è¶mM OmZH$mamÀ¶m Aä¶mgmZwgma hr H$O©‘m’$s

    20 hOma H$moQ>r n¶ªVM ‘¶m©XrV amhrb Ago dmQ>Vo.
      ˶mMà‘mUo Ooìhm hr H$O©‘m’$s Omhra Ho$br, VoìhmnmgyZ ’$S>Udrg gaH$ma, ˶m§Mo ‘§Ìr, EdT>oM H$m¶ ^mOnMo AZoH$ H$m¶©H$V} OUy
    H$mhr ˶m§À¶m KaÀ¶m n¡emVyZ eoVH$è¶m§Zm H$O©‘m’$s XoV AmhoV Ago XmIdV AmhoV. gmd©O{ZH$ {R>H$mUr ~mobVmZm Amåhr eoVH$è¶m§Zm
    H$O©‘m’$s {Xbr. Aem àH$maMr CnH$mamMr ^mfm H$mhr ‘§S>ir dmnaV AmhoV. ¶m ‘§S>irZo {H$‘mZ H$O©‘m’$s {Xë¶mZ§Va Var Aer ^mfm
    dmnamdr. AOyZ à˶jmV H$O©‘m’$s {Xbr Zmhr. ‘mÌ ¶mMo lo¶ bmQ>Zo gwê$ Amho.
      gVVMm XþîH$mi, H$Yr A{Vd¥ï>r Am{U ˶mda H$S>r åhUOo {nH$mbm ¶mo½¶ ^md Z {‘iZo Aem {d{dY g§H$Q>mZo J«mgboë¶m eoVH$è¶m§Zm
    ‘XVrMm EH$‘od ‘mJ© åhUOo ˶mZo KoVbobo H$O© ‘m’$ H$aZo hmM Amho. ^mOnMo gaH$ma gÎmoV Amë¶mZ§Va ˶m§Zr H$O©‘m’$sgma»¶m MwH$sÀ¶m

    Jmoï>r H$aUma Zmhr Aer ^y{‘H$m KoVbr hmoVr. ¶m ^y{‘Ho$Mo AZoH$m§Zr ñdmJV Ho$bo hmoVo. H$O©‘m’$s hm H$mhr ¶mo½¶ n¶m©¶ Zmhr ¶m‘ܶo H$mhr
    g§YrgmXÿ bmoH$ Amnbm ’$m¶Xm H$ê$Z KoVmV Am{U à˶jmV Omo JaOy AgVmo ˶mbm ¶mMm OmñV ’$m¶Xm hmoV Zmhr. VgoM dma§dma H$O©‘m’$s
    XoUo åhUOo EH$ àH$mao MwH$sMm nm¶§S>m nm§S>Uo d Á¶m H$moUmMr H$O© ’o$S>ʶmMr EonV AgVo, Ago bmoH$ H$O©‘m’$s {‘iob åhUyZ H$O© ’o$S>V
    ZmhrV. ^mOn gaH$maZo H$O©‘m’$s XoUma Zmhr Aer ^y{‘H$m KoVë¶mZ§Va AZoH$m§Zm Ago dmQ>bo H$s emgZ eoVH$è¶m§À¶m àJVrgmR>r doJir
    H$mhrVar ¶moOZm AmZob. ‘mÌ ‘mJrb VrZ dfm©V amÁ¶mVrb ^mOn gaH$maZo eoVH$è¶mÀ¶m àJVrgmR>r Hw$R>brhr R>mog ¶moOZm AmUbr
    Zmhr. gwê$dmVrbm gÎmoV Amë¶m~amo~a Ob¶w³V {edma A{^¶mZ, ¶moOZm gaH$maZo hmVr KoVbr ˶mbm OZVoZohr CËñ’y$V© à{VgmX {Xbm.
    gmYZ gm‘wJ«rgh H$ï>mMr OmoS> XoD$Z OZVoZo hr ¶moOZm ¶eñdr H$ê$Z XmI{dbr. {ZgJm©Zohr ˶mbm ^a^ê$Z gmW {Xbr d ‘mJrb XmoZ Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a 2017 8 Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a 2017                         9 9
     Am°ŠQ>mo~a-{S>g|~a 2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14